ماهی

این نماد معنی پول و ثروت را می دهد و بیشتر در کنار نهر آب و چشمه ها و باتلاق ها بکار می رود در قسمت دم ماهی باید دنبال قبر باشید در قسمت دهان ماهی باید دنبال آثار دوم باشید اگر ماهی دارای پولک بود و شکم آن بزرگ در داخل یا زیر ماهی باید دنبال سنگ قیمتی بود که معمولا در قسمت تخمدان ماهی قسمتی از آن ساروجی است که دقیقا با ضربه کوچک به آن قسمت بزنید سنگ قیمتی نمایان میشود البته این در صورتی است که ماهی شکمش پر باشد

 در صورتی که بالای سر یا زیر دم ماهی یک کاسه هم بود باید در اطراف ماهی دنبال سنگ بزرگ باشید که زیر سنگ بزرگ سردابه یا اتاقک موجود است که  دفینه در آن مدفون است . ولی اگر دو ماهی بر روی سنگی در روبروی هم قرار گرفته باشند باید زیر سنگ را بکاوید که منتهی میشود به پله و اتاق که دفینه ارزشمندی در آن جای داده شده . اگر ماهی مانند عکس بالا باشد که به تل اشاره دارد .


برچسب‌ها: علائم دفینه, ماهی
نوشته شده توسط حسن نجفی  | لینک ثابت |

شرح و خواص آیات مباركة

((60 قاف شریف ))

بدان كه در كلام الله مجید 6 آیه باشد كه در هر یك از آن آیات شریف حرف (ق) 10 بار تكرار شده است به همین علت هر یك از این آیات را به تنهایی10 قاف گویند و چون 4 آیه در كنار هم قرار گیرد آنرا 40 قاف نامند و هر گاه 6 آیه در كنار هم باشد آنرا 60 قاف خواهند گفت پس اگر در جایی اشاره به 10 قاف شد منظور یك آیه از این آیات كریمه میباشد و 40 قاف دلیل بر 4 آیه مباركه و 60 قاف هم منظور از 6 آیة شریفه خواهد بود كه اكنون به اذن رحمان رحیم در این اوراق مرقوم خواهم كرد تا طالبان و عاشقان را در كارها بكار آید .


براي "آگاهي به ادامه مطلب برويد.


برچسب‌ها: 60 قاف شریف
ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسن نجفی  | لینک ثابت |

کتب علوم غریبه وباطل کردن سحر و... :

النواميس- السحر - السحر العجيب في جلب حبيب- الاوفاق- اسرار السحر زبدتوالاسرار-الفلاحت - الطلسم - اقترانات الکواکب -فخر راضي- فوائد منکتاب ابن حاج -قدرت الخلاق- کنوز المغربين - کبريت احمر- خطي - خواص الف - کيمياي احضارات - لغات مجران - مجموع الطيف - منتخب شمس المعارف البوني - رسايل في حکمت و تبعيت - سحر بار نوخ - سحر اقدس شرح صلوات- تاج الملوک- تحليليه طالع کرات- طلما ساني - طب روحاني- خزائن الاسرار - کنوز المزمين - کنوز الاسرار الخفيه - کله سر - مفاتيح المقاليق- مجموع علم رمل طوسي -مخازن الاوفاق- مفاتيح- معراج الزاکرين - ميرداماد علم حروف - مير داماد کبير - مجربات ابن سينا - مجربات سليماني - مرتاز نامه هندي - مصطلحات علم جفر - نادر الرمل- نقش سليماني اصول علم رمل و استرلاب - رساله در باب حروف- رموز اسرار در علم جفر - سمور هندي کنوز الذهب - سر المستتر -القول مبين - درر المکنون- در نادره - زينت الدعوات- القبه الابليس - اللجلوتيه - الرحمت في طب- السحر الاحمر - اسماء الله- هياکل سبعه - عزيمت سباسب- بهت الاواق - دعوت بسم الله - دعوت جلاليه - درر الانوار - علم الکتاب - اتول الملک- حجاب اسماء اهل کهف- هرز جذب قلوب -سرخاب رمل - طلسم مريخ -طي الارض -تحفه الاسرار-حرزالامان ي تن الزمان جفر- جفر دهدار- جفر جامع جواهر الاسرار- کلمات الطيب - جفر خامس - کنز الحسيني - کنوز الياهود-کهف الهدايه - کشکول -جفر خفيه -طم طم -تعويز عمليه -طلسم اسکندر- اسرار في عيم رمل- اسرار العارفين و زبد - اسرار المکتون - از جنين تا جنان- بحر الاسرار -بحرالغايب - ديو نام پري نام - احزار الارواح - فال - فال چوب- فاتول غرايب - نون تسخيرات سکاکي - قصه هاي شيخ اشراق- گوهر شب چراغ - جامع الفوايد - جواهر مکنونه- معارف الکواکب - سکاکي - سر الاسرار-ابواب المقاص-2چوب - 40خاتم -مخلوط عجيب - مخلوط الدر- مخلوط فاتول - مخلوط طم طم- مخلوط طوات البحريه - مزامير داود -مشکات الاسرار- مربات ابن سينا -منتديات المرجان -مرشد الانسان - نادر افغانستاني- صحيفه اوفاق - سحر هاروت -سر الجلالي - سحر خاتم آبي حامد -شموس الانو- دعوات الجلاله- دعاي اکاشه - فزائل القرآن - قره در علم رمل - حقي -جواهر الايات -جوهري کمال - کنز الاختصاص -کشف المکتوم- کفايت الحکيم -خطي -خطي عربي - خواص روحاني -خواص احجار- خزائن الاسرار - ختوط سوره ياسين- کيميا گر- کتوب - کواکب محيط - مجمع الاسرار - مخلوط هياکل السبعه -مخلوط دعوات بسم الله -مالک -معراج نبي - ادعيه و ادويه - ادعيه وخاتم الواح - التعرف - الف حرز و حرز - انوار الرمل- اسماء الله - بلاد الجن- دررالمنزوم اکسير- انسان- اسم اعظم- فال نامه شيخ بهايي- فرخ نامه- حقيقت جفر عند الشيعه - خواص اشکال و حروف- کليات اساتير - مفاتيح حاجت -مقاصد المجامع الدعوات - مفتاح الحاجات- رمل- مقاصد الرمل- مجامع الدعوات- مفاتيح الحاجات - مقاليق الرمل - مجامع الدعوات- مجامع الطلسم - مخزن الحکمات - محاج الدعوات- مکشوف الدوران روح - 6 رساله -72 ديو - اسرار قاسمي -مکاشف دوران روح -رمل کبير - روح هاي تسخير شده- نقد جاودان - سحر گشا و باطل نامه -الدراسا ي علم فراسا - القرين ورياضيات - الکباريت في اخراج الافاريت- الخاتم سليمان- اللوء لوء و مرجان- المنتخبات رياضيات.

اسرار قاسمی

گوهر شب چراغ

کبریت احمر البته به زبان عربی

علم حروف میرداماد

مجموعه علوم جفر

۷۲ دیو

 علوم رمل

 


برچسب‌ها: کتب علوم غریبه, گنجینه ها, طلاسم
نوشته شده توسط حسن نجفی  | لینک ثابت |